Voor 14:00 uur besteld, zelfde dag verzonden

Gratis verzending bij een bestelling van €50 euro

Betaal met After Pay

Algemene voorwaarden

La Lique Cosmetics & Opleidingen, hierna ook te noemen LLC, gevestigd en kantoorhoudende te Celsiusstraat 19, 1704 RX Heerhugowaard.

Als u zich aanmeldt, wordt uw e-mailadres uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment via de website en onderaan de ontvangen nieuwsbrief afmelden. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd uit ons bestand.

 1. Toepasselijkheid. Alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van LLC aangaande het door haar verkopen van beautyproducten en toebehoren, onderhoud daarop en het geven van opleidingen, cursussen en workshops op het gebied van uiterlijke verzorging worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover ze uitdrukkelijk met LLC zijn overeengekomen. Indien LLC schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van LLC voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 2. LLC is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 30 dagen voor het van kracht worden van de nieuwe versie van deze voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij doen toekomen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 8 dagen na toezending zonder protest heeft behouden, zijn op alle nieuwe bestellingen de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Een exemplaar van de algemene leveringsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij LLC en staan tevens op de webshop vermeld.
 4. Handelsnaam en inschrijving De handelsnaam is La Lique Cosmetics & Opleidingen

LLC staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder nummer 37061192. De hernieuwde algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 28 november 2021.

 1. Aanbiedingen/Kortingen. Aanbiedingen zijn alleen geldig als dit schriftelijk is aangekondigd en gelden alleen voor vastgestelde perioden. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig indien dit door LLC schriftelijk is bevestigd.
 2. Prijzen Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen in euro’s, inclusief BTW, en exclusief verzend- en rembourskosten. Echter altijd onder voorbehoud van drukfouten. LLC behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen. Alle prijslijsten zijn bij LLC gratis verkrijgbaar. Deze zijn tevens op de website vermeld en kunnen altijd gewijzigd worden.
 3. Levering en transport Een overeengekomen levertijd geldt bij benadering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de capaciteit van LLC op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is LLC bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders en in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen. Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden, maar dienen opnieuw besteld te worden. Reguliere bestellingen dienen 24 uur van tevoren plaats te vinden. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.
 4. Bestellingen dienen uitsluitend per e-mail te worden doorgegeven.
 5. LLC is gerechtigd leveringen in gedeelten te verrichten.
 6. Indien LLC de overeengekomen levertijd overschrijdt, kan de wederpartij LLC schriftelijk in gebreke stellen en LLC een redelijke termijn gunnen alsnog na te komen.
 7. LLC is gerechtigd orders zonder opgave van redenen te weigeren.
 8. Producten blijven eigendom van LLC tot volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden. De wederpartij is gehouden LLC onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van beslagleggingen of (andere) aanspraken van derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
 9. Garantie De door LLC geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld. LLC staat er daarbij niet voor in dat de zaken voldoen aan de ter zake in het buitenland geldende wet- en regelgeving. Indien de door LLC geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, is de wederpartij verplicht LLC binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk in gebreke te stellen. LLC staat er voor in dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De door LLC geleverde zaken dienen echter wel met inachtneming van de door LLC gegeven gebruiksaanwijzingen gebruikt te worden. Bij constatering van een gebrek aan een product zal LLC het product vervangen, repareren of het aankoopbedrag retourneren.
 10. De wederpartij kan geen beroep doen op garantie indien:
 • a) De wederpartij de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • b) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LLC en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 • c) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 1. Betaling Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op een door LLC aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. LLC heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. LLC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. LLC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 2. Incassokosten. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldschuld, dan verbeurt de wederpartij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,=.
 3. Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van LLC onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van LLC of van haar leveranciers. Indien LLC door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan 3 maanden zal duren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij in dat geval tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Indien LLC bij het intreden van de overmachtstoestand reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is LLC gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. 11. Geschillenbeslechting.

11.1 Op alle overeenkomsten tussen LLC en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen LLC en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin LLC is gevestigd, tenzij de wederpartij binnen een maand nadat LLC zich schriftelijk jegens de wederpartij op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

0
  0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar shop